Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948

Vào 07/01/2021 bởi admin

Công ước được xây dựng năm 1948 và chính thức có hiệu lực vào năm 1958 dẫn đến sự ra đời của Tổ chức Hàng hải Thế giới (IMO). Công ước này quy định chức năng, nhiệm vụ của IMO cũng như cách thức tổ chức (Assembly, Council, Commitees…) và hoạt động của IMO.