Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ chuyên môn và bố trí chức danh đối với thuyền viên, 1978

Vào 07/01/2021 bởi admin

Công ước đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế về việc đào tạo, cấp giấy chứng nhận cho thuyền viên trên các tàu vận tải biển. Công ước có hiệu lực vào năm 1984 và có những lần sửa đổi lớn vào các năm 1995 và 2010.