Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS 2001)

Vào 07/01/2021 bởi admin

Công ước ra đời nhằm ngăn ngừa việc sử dung các hóa chất độc hại (TBT) trong sơn chống hà có ảnh hưởng xấu đến môi trường biển và sinh vật biển. Công ước được thông qua 05/10/2001 và có hiệu lực từ ngày 17/9/2008. Việt Nam đã hoàn thành thủ tục gia nhập và Công ước chính thức có hiệu lực đối với nước ta kể từ ngày 27/02/2016.