Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
09/02/2022

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
09/02/2022

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.

Thông tư 08/2021/TT-BTNMT Ngày 30/6/2021 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
04/08/2021

Ngày 30/6/2021 Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT về  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn.

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
30/07/2021

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, d

Trang