Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Khu vực trách nhiệm quản lý

Đăng 14/11/2020 bởi admin

Ngày 11/01/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

     Thông tư có hiệu lực từ 01/04/2019, bãi bỏ Thông tư số 25/2015/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng và Thông tư số 44/2015/TT-BGTVT ngày 27/8/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.