Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, 1973 sửa đổi, bổ sung như nghị định thư 1978 Marpol 73/78)

Vào 07/01/2021 bởi admin

Đây là công ước quan trọng nhất nhằm mục đích ngăn ngừa ô nhiễm từ các tai nạn hàng hải cũng như từ hoạt động hàng hải thông thường. Công ước được thông qua năm 1973 và sau đó được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định thư 1978 do một loạt các vụ tai nạn tàu dầu nghiêm trọng diễn ra trong khoảng thời gian 1976-1977. Do MARPOL 1973 vẫn chưa có hiệu lực vào lúc này nên IMO đã tích hợp 2 văn bản làm một và cả 2 văn bản cùng có hiệu lực vào năm 1983( Phụ lục I& II). Do đó, Công ước này thường được gọi MARPOL 73/78. Công ước được bổ sung thêm Phụ lục mới: Phụ lục VI- Ô nhiễm không khí  bởi Nghị định thư 1997 được thông qua năm 1997 và có hiệu lực năm 2005.

Công ước MARPOL có cấu trúc gồm Phần “Quy định chung” ( Article) và 06 Phụ lục (Annex), Việt Nam hiện đã tham gia đủ 6 Phụ lục:

- Phụ lục I: Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu

- Phụ lục II: Các quy định về kiểm soát ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô

- Phụ lục III: Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do các chất độc hại chuyên  chở trên biển dưới dạng bao gói

- Phụ lục IV: Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải của tàu

- Phụ lục V: Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do rác thải của tàu

- Phụ lục VI: Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do không khí do tàu gây ra