Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Công ước Lao động hàng hải 2006 (MLC 2006)

Vào 07/01/2021 bởi admin

Công ước MLC được ILO thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2006 và có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2013, là sự tích hợp và cập nhật của khoảng gần 40 công ước và khuyến nghị khác nhau được ILO ban hành trong hơn 80 năm qua nhằm quy định quyền và lợi ích của thuyền viên nhằm nâng cao an toàn hàng hải và chất lượng vận tải biển quốc tế. Cùng với SOLAS, MARPOL và STCW, Công ước MLC được xem là 1 trong 4 công ước quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật quốc tế về hàng hải. Công ước hiện được phê chuẩn bởi 93 quốc gia chiếm 91% tổng dung tích đội tàu toàn thế giới tính đến 23/01/2019 (Nguồn: ILO). 

Công ước có cấu trúc gồm 3 phần: Điều (Article), các Quy định (Regulation) và Bộ luật (Code). Các Điều và Quy định đưa ra các quyền và nguyên tắc cơ bản cũng như các nghĩa vụ chính của các Quốc gia thành viên phê chuẩn Công ước. Bộ luật bao gồm các chi tiết thực hiện các Quy định. Bộ luật gồm có Phần A (các Tiêu chuẩn bắt buộc) và Phần B (các Hướng dẫn không bắt buộc).

File đính kèm: