Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Công ước quốc tế về hợp tác, sẵn sàng và ứng phó đối với ô nhiễm dầu (OPRC,1990)
07/01/2021

Năm 1989 , sau một loạt những vụ tràn dầu xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và môi trường; IMO đã bắt tay vào xây dựng dự thảo Công ước

Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948
07/01/2021

Công ước được xây dựng năm 1948 và chính thức có hiệu lực vào năm 1958 dẫn đến sự ra đời của Tổ chức Hàng hải Thế giới (IMO).

Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ chuyên môn và bố trí chức danh đối với thuyền viên, 1978
07/01/2021

Công ước đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế về việc đào tạo, cấp giấy chứng nhận cho thuyền viên trên các tàu vận tải biển.

Công ước Lao động hàng hải 2006 (MLC 2006)
07/01/2021

Công ước MLC được ILO thông qua ngày 23 tháng 02 năm 2006 và có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2013, là sự tích hợp và cập nhật của khoảng gần 40 công ư

Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu 2004
07/01/2021

Với khoảng 90% lượng hàng hóa toàn cầu được vận tải bằng đường biển, đi kèm việc khối lượng nước dằn tàu thải ra môi trường cũng

Công ước quốc tế về mạn khô, 1966
07/01/2021

Từ thế kỷ 19, các nhà hàng hải đã xác định việc giới hạn mớn nước của các tàu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho các tàu.

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS 2001)
07/01/2021

Công ước ra đời nhằm ngăn ngừa việc sử dung các hóa chất độc hại (TBT) trong sơn chống hà có ảnh hưởng xấu đến môi trường biển và sinh vật biển. Cô

Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, 1973 sửa đổi, bổ sung như nghị định thư 1978 Marpol 73/78)
07/01/2021

Đây là công ước quan trọng nhất nhằm mục đích ngăn ngừa ô nhiễm từ các tai nạn hàng hải cũng như từ hoạt động hàng hải thông thường.

Trang