Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thông tư 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
15/02/2022

Thông tư 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
09/02/2022

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/01/2022.

Thông tư 08/2021/TT-BTNMT Ngày 30/6/2021 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
04/08/2021

Ngày 30/6/2021 Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT về  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn.

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường
30/07/2021

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, d

Thông tư 01/2021/TT-TTCP Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021.
07/06/2021

Thông tư 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viê

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra tàu biển.
19/05/2021

Ngày 07/02/2018, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành thông tư số 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển.

Trang