Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển, 1974 sửa đổi bởi nghị định 1978 và 1988
07/01/2021

Được xây dựng lần đầu năm 1914 sau sự cố chìm tàu Titanic nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra, SOLAS đã được sửa đổi bổ sung vào

Trang