Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Quyết định số 155/QĐ-CVHHĐN ngày 25/5/2021 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng ban hành, áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Cơ quan ban hành văn bản: 
Ngày ban hành: 
Thứ ba, Tháng 5 25, 2021 - 16:30