Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Quyết định số 155/QĐ-CVHHĐN về ban hành, áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng
20/08/2021

Quyết định số 155/QĐ-CVHHĐN ngày 25/5/2021 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng ban hành, áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo ti

334/CVHHĐN-PC
27/05/2021

Góp ý kiến về Dự thảo Kế hoạch tiếp nhận tàu container thuộc tuyến vận tải biển mới Đà Nẵng - Ấn Độ

320/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Thiết lập trạm kiểm tra, kiểm soát tại cổng cảng tiên sa bảo đàm an toàn chống dịch

284/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp

281/CVHHĐN-PC
19/05/2021

 Ứng dụng CNTT trong việc giải quyết thủ tục và kiểm tra PSC đối với tàu

267/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid

77/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Tiếp tục quyết liệt tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID 19 trong giai đoạn hiện nay

59/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Implement measures to combat Covid 19 at Da Nang Seaport

21/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Triển khai thực hiện bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid 19

Trang