Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Quyết định số 171/QĐ-CVHHĐN về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
20/08/2021

Quyết định số 171/QĐ-CVHHĐN ngày 25/6/2021 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quố

Quyết định số 155/QĐ-CVHHĐN về ban hành, áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng
20/08/2021

Quyết định số 155/QĐ-CVHHĐN ngày 25/5/2021 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng ban hành, áp dụng tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo ti