Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thông tư số 198/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng, nộp NSNN phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải.

Vào 02/04/2021 bởi admin
File đính kèm: