Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thông tư 08/2021/TT-BTNMT Ngày 30/6/2021 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

Vào 04/08/2021 bởi admin

Ngày 30/6/2021 Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT về  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2021 và thay thế Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

File đính kèm: