Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thông tư 01/2021/TT-TTCP Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021.

Vào 07/06/2021 bởi admin

Thông tư 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021. Chi tiết thông tư tại file đính kèm.