Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra tàu biển.

Vào 19/05/2021 bởi admin

Ngày 07/02/2018, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành thông tư số 07/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra tàu biển. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/04/2018.