Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thuộc vùng biển Việt Nam và Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung; Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung

Vào 30/03/2021 bởi admin