Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Nội quy cảng biển Đà Nẵng

Vào 25/02/2021 bởi admin

Nội quy cảng biển Đà Nẵng được Giám đốc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng ban hành bởi Quyết định số 35/QĐ-CVHHĐN ngày 05/02/2018 và được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 106/QĐ-CVHHĐN ngày 03/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nội quy cảng biển Đà Nẵng.