Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024
19/03/2024

Thông tư số 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng

29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024
19/03/2024

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

Số: 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024
12/03/2024

Thông tư số 01/2024/TT-

Số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024
12/03/2024

Nghị định số 24/2024/NĐ

Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15
12/03/2024

Luật Đấu thầu số 22/202

39/2023/TT-BGTVT ngày 25/12/2023
29/12/2023

Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ngày 25/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023
29/12/2023

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về t

1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023
08/12/2023

Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trang