Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023
08/12/2023

Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

38/NQ-CP
15/04/2022

Nghị Quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19

2601/BGTVT-CYT ngày 18/3/2021
15/04/2022

Phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh

1076/CVHHVN-KHCNMT
13/04/2022

Văn bản số 1076/CHHVN-KHCNMT ngày 08/4/2022 về việc xin ký kiến về dự thảo Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí

74/2021/TT-BTC
28/08/2021

Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016 về phí, lệ phí hàng hải

59/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Implement measures to combat Covid 19 at Da Nang Seaport

21/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Triển khai thực hiện bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid 19

12/2021/QĐ-TTg
19/05/2021

Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, có hiệu lực từ ngày 10/5/202

Trang