Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

74/2021/TT-BTC
28/08/2021

Thông tư 74/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 261/2016 về phí, lệ phí hàng hải

59/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Implement measures to combat Covid 19 at Da Nang Seaport

21/CVHHĐN-PC
19/05/2021

Triển khai thực hiện bản đồ chung sống an toàn với dịch Covid 19

12/2021/QĐ-TTg
19/05/2021

Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, có hiệu lực từ ngày 10/5/202

1636/CHHVN-PC
08/05/2021

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

570/CĐ-TTg
08/05/2021

Công điện về việc chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19