Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Công tác đăng ký tàu biển, đăng ký thuyền viên tại Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

Vào 24/08/2022 bởi admin

Theo quy định tại Thông tư 19/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và vùng nước cảng biển.

Ngoài ra, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng còn được giao nhiệm vụ thực hiện công tác đăng ký tàu biển, đăng ký thuyền viên và cấp các loại giấy tờ có liên quan đến tàu biển và thuyền viên theo ủy quyền của Cục Hàng hải Việt Nam, cụ thể như sau:

  • Các Giấy tờ liên quan đến tàu biển:

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển

+ Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu (CLC 1992)

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu (BCC)

+ Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển

+ Giấy chứng nhận xóa đăng ký thế chấp tàu biển

  • Các giấy tờ liên quan đến thuyền viên:

+ Cấp lại GCNKNCM đối với trường hợp bị mất, hỏng, hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng;

+ Cấp mới, cấp lại GCN huấn luyện viên chính;

+ Cấp mới, cấp lại GCN việc cấp GCN;

+ Cấp mới cấp lại Giấy công nhận GCNKNCM.

Việc được Cục Hàng hải Việt Nam phân quyền cấp các loại giấy tờ liên quan đến công tác đăng ký tàu biển, thuyền viên bên cạnh các Chi cục Hàng hải tại Hải phòng và Chi Cục Hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thuận lợi rất nhiều cho các chủ tàu khu vực miền Trung cũng như thuyền viên trên các tàu biển cập cảng biển Đà Nẵng, các cảng biển lân cận trong việc cấp mới, cấp lại các GCN.

                                                                                                                                      (Phòng Pháp chế hàng hải)