Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY (Từ ngày 08 tháng 7 đến 17 tháng 7 năm 2024)

Vào 08/07/2024 bởi admin
File đính kèm: