Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY (Từ ngày 03 tháng 07 đến 12 tháng 07 năm 2024)

Vào 04/07/2024 bởi admin
File đính kèm: