Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Vietnam Maritime Bureau

Danang Port Authority

Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Date issued: 
Thursday, November 2, 2023 - 00:00