Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Tập thể Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Vào 28/03/2021 bởi admin

Thực hiện Thông báo số 04/TB-ĐU của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam ngày 25/3/2021 về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong hai ngày 27 và 28/3/2021, Tập thể Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã tham dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu trụ sở đơn vị.

Đây là một đợt sinh hoạt chính trị quy mô rất lớn trong cả nước, trải dài từ trung ương đến địa phương. Tại Hội nghị, đảng viên Chi bộ CVHH Đà Nẵng đã nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Tập thể đảng viên Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng lắng nghe các chuyên đề tại Hội nghị trực truyến

           Ngay sau Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

HUỲNH CÁT HANH