Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Công tác kiểm tra Nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài tại Quảng Nam

Vào 20/10/2020 bởi admin

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 1583/CHHVN-ATANHH ngày 14/5/2019 về việc phối hợp thực hiện kiểm tra tàu biển nước ngoài hoạt động tại khu vực vùng nước cảng biển Quảng Nam. Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quảng Nam soạn thảo quy chế phối hợp thực hiện kiểm tra tàu biển nước ngoài tại khu vực vùng nước cảng biển Quảng Nam. Ngày 10/9/2019 Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng và Cảng vụ hàng hải Quảng Nam đã tiến hành tổ chức ký kết quy chế phối hợp số 400/QCPH-CVHHĐN-CVHHQNa; mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra nhà nước cảng biển đối với các tàu biển nước ngoài đến hoạt động tại khu vực vùng nước cảng biển Quảng Nam đảm bảo tuân thủ các điều kiện an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tạo điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn đối với các viên chức thuộc Cảng vụ hàng hải Quảng Nam.

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quảng Nam thực hiện công tác kiểm tra nhà nước cảng biển đối với tàu biển nước ngoài hoạt động tại vùng nước cảng biển Quảng Nam