Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

V/v sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, hoa tiêu hàng hải và bộ ngân hàng câu hỏi, hướng dẫn trả lời câu hỏi thi sỹ quan hàng hải,tiếng Anh hàng hải.V/v sửa đổi, bổ sung Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, hoa tiêu hàng hải và bộ ngân hàng câu
hỏi, hướng dẫn trả lời câu hỏi thi sỹ quan hàng hải, tiếng Anh hàng hải.

Cơ quan ban hành văn bản: 
Ngày ban hành: 
Thứ sáu, Tháng 10 23, 2020 - 07:00