Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

 Thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN

Cơ quan ban hành văn bản: 
Ngày ban hành: 
Thứ sáu, Tháng 10 23, 2020 - 07:00