Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Câu hỏi: 
Tình hình gia nhập các Công ước quốc tế của IMO của Việt Nam và các quốc gia thành viên như thế nào?
Ngày hỏi: 
Thứ bảy, Tháng 10 24, 2020 - 12:00