STT
Tên văn bản
Tải về
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Danh sách các quy trình về cấp phép, chấp thuận, phê duyệt, thủ tục tàu thuyền, thủ tục thông báo hàng hải
Danh sách các quy trình về đăng ký thuyền viên, tàu biển, thế chấp tàu biển
Danh sách các quy trình về thẩm định, đánh giá an ninh cảng biển, kiểm tra tàu biển...