STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT quy định về Báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
Thông tư số 55 /2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - PHỤ LỤC 1
Thông tư số 43/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019
THÔNG TƯ SỐ 63/2019/TT-BTC NGÀY 09/9/2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẤN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ BĐHH VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
Thông tư 35/2019/TT-BGTVT quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển ngày 09/9/2019
Thông tư 02/2014/TT-BGTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về việc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Thông tư 248/2016/TT-BTC phí, lệ phí bến thủy nội địa
NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT HÀNG HẢI VN 2015
Nghị định 159/2018/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước thủy nội địa
Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
Thông tư 07/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi TT số 52/2017/TT-BGTVT về bảo trì công trình hàng hải
Trang 1 / 2