STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư 02/2014/TT-BGTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải
Nghị định 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định về việc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
Thông tư 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Thông tư 248/2016/TT-BTC phí, lệ phí bến thủy nội địa
NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT HÀNG HẢI VN 2015
Nghị định 159/2018/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước thủy nội địa
Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
Thông tư 07/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi TT số 52/2017/TT-BGTVT về bảo trì công trình hàng hải
THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BGTVT về phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải