Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid 19

Chủ Nhật, 05/04/2020, 08:40 GMT+7

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 và ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2601/VPCP-KGVX v/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg.