Công văn 1100/CHHVN-DKTBTV vv giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19

Thứ Hai, 30/03/2020, 16:32 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng CP về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của các cấp ngành liên quan khác cũng như hướng dẫn của IMO tại Thông tri 4204/Add.5 ngày 17/3/2020; Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành văn bản số 1100/CHHVN-DKTBTV vv giải quyết khó khăn, vướng mắc về chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên trong mùa dịch Covid-19 nhằm tạo tháo gỡ khó khăn cho chủ tàu, thuyền viên liên quan đến việc kiểm tra, gia hạn... đối với GCNKNCM, CCCM, Giấy công nhận GCNKNCM.