NGHỊ QUYẾT 36-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KTB VN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045

Thứ Ba, 08/10/2019, 14:59 GMT+7

NGHỊ QUYẾT 36-NQ/TW NGÀY 22/10/2018 CỦA BCH TW VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KTB VN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045